Historie a stav varhan v kostele v Kadově 11. 8. 2018

V letošním roce jsme si v Kadovském kostele sv. Václava připomněli velmi významné výročí: 250 let od vysvěcení zdejších varhan.

Historie a stav varhan v kostele v Kadově

Došlo k tomu v roce 1768 a byla tak završena dvouletá práce regionálního stavitele varhan Vojtěcha Schreyera. Nástroj odpovídá svou velikostí a zvukovým vybavením (počtem a druhy rejstříků) jak danému prostoru, tak tehdejším potřebám při církevních obřadech. Jedná se tedy o středně velké, pozdně barokní varhany. Unikátnost tohoto nástroje spočívá především v tom, že se do dnešních dnů dochoval v téměř autentické podobě. Naprostá většina varhan ze stejného období byla již totiž opakovaně přestavěna, rozšířena,zásadně opravena nebo zničena. U kadovských varhan došlo pouze k rozšíření pedálových rejstříků a ve 20. století též k instalaci elektrického kompresoru, který nahradil původní mechanické měchy (které však zůstaly zachovány a jsou stále částečně funkční). Nástroj byl pochopitelně průběžně udržován a opravován. K zásadnější opravě došlo v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl i chemicky ošetřen proti larvám červotoče, které dřevo píšťal i ostatních částí napadly. Bez tohoto zásahu by se již varhany rozpadly. Účinnost chemické ochrany je ale omezená a po roce 2000 se začal stav opět výrazně zhoršovat.Z iniciativy starostky obce Kadov, místních nadšenců i církevní správy byla v r. 2008 zpracována odborná expertíza aktuálního stavu. Ta konstatovala, že bez rychlého zásahu budou varhany nenávratně ztraceny. V následujících letech byla zásluhou p. Tomanové zřízena veřejná sbírka do které začali přispívat návštěvníci každoročně pořádaných koncertů. Díky vybraným penězům, příspěvku obce Kadov a prostředkům z grantu na obnovu památek se na přelomu roku 2015/16 podařila rozsáhlá oprava píšťal a hracího stolu. Stála téměř půl milionu. V této době byl nástroj skutečně již v havarijním stavu.Varhany byly kompletně rozebrány, napuštěny chemickým ochranným roztokem a zničené dřevěné části píšťal i kláves doplněny novým materiálem. Opravu provedl renomovaný odborník na opravy historických varhan p. Valenta. Tímto zásahem byly varhany nepochybně zachráněny.
V letošním roce, těsně před srpnovým koncertem, p. Valenta nástroj doladil a opravil drobné závady způsobené především tím, že se na varhany pravidelně nehraje. Také jsme si upřesnili, jak by bylo třeba v opravě pokračovat. Ve velmi špatném stavu je totiž dřevěná vyřezávaná výzdoba nástroje. Ta se na řadě míst již rozpadá a brzké chemické ošetření se jeví jako nezbytné. Na tuto opravu by snad mohly stačit peníze z veřejné sbírky. Dalším, finančně mnohem nákladnějším krokem však bude generální oprava tzv. vzdušnic, tady dřevěných rozvodů vzduchu uvnitř varhan. Zde bude opět potřeba alespoň půl milionu. V našem úsilí budeme i nadále pokračovat, aby unikátní kadovské varhany byly zachovány i pro další generace.

Autor článku: A.Kaňka

Autor fotografií: Vladimíra Tomanová

Publikováno: 11.08.2018

Aktualizováno: 14.07.2021