Program jednání zastupitelstva kraje dne 15. února 2011 (archiv dokumentů)

Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15. února 2011

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 1. 12. 2010 do 31. 1. 2011
 3. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
 4. Zpráva o vyřizování podnětů, dotazů a připomínek členů zastupitelstva kraje
 5. Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 6. Návrh volby přísedící krajského soudu
 7. Akční plán 2011
 8. Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2011
 9. Scénáře územní studie Šumava
 10. Grantový program Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů
 11. Vyhlášení 4. výzvy v rámci Globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 12. Zrušení usnesení č. 585/2009/ZK-11 ve věci realizace projektu „Program modernizace komunikací II. a III. třídy (P4)“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 13. Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro RRRSJZ
 14. Zrušení usnesení č. 61/2010/ZK-13 ve věci realizace projektu Nemocnice Tábor, a. s. „Modernizace vybavení intenzivní péče“ a nové schválení kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 15. Zrušení usnesení č. 282/2008/ZK ve věci realizace projektu "Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, a. s." a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu JčK
 16. Zrušení usnesení č. 283/2008/ZK ve věci realizace projektu "Rekonstrukce lůžkového fondu Nemocnice Strakonice, a. s." a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu JčK
 17. Návrh Grantového programu Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2011
 18. Vyhlášení grantového programu „Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2011“
 19. Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 1.výzva pro rok 2011 – výběr projektů
 20. Sloučení příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti
 21. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem v sociální oblasti
 22. Jihočeské krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2011 - výběr projektů
 23. Jihočeské krajské programy podpory sportu pro rok 2011 - výběr projektů
 24. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2009/2010
 25. Rozpis rozvojového programu MŠMT na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků
 26. Změny v síti školských zařízení zřizovaných krajem – domov mládeže, Dačice
 27. Dodatky zřizovacích listin škol
 28. Realizace projektu „Muzeum mlýnů“ a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje
 29. Grantový program Nemovité kulturní památky - výzva pro rok 2011
 30. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb - výzva pro rok 2011
 31. Grantový program Movité kulturní dědictví - výzva pro rok 2011
 32. Grantový program Obnova drobné sakrální architektury v krajině - výzva pro rok 2011
 33. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek - výzva pro rok 2011
 34. Vyhlášení Grantového programu Podpora muzeí a galerií 2011
 35. Poskytnutí účelového příspěvku Jihočeskému divadlu
 36. Změna usnesení ZK ve věci schválení příspěvku na kofinancování vymezených staveb k zahájení v roce 2010 v rámci dotačního programu MZe „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 1. část
 37. Zrušení usnesení č. 455/2009/ZK ve věci realizace projektu „Revitalizace starých ramen Malše a tůní v přírodní památce a lokálním biocentru u Špačků – 1.etapa“ a nové schválení kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje
 38. Informace o rozpočtových změnách v závěru roku 2010
 39. Rozpočtové změny 4/11
 40. Žádost o znovuposkytnutí neinvestičního příspěvku Regionálnímu sdružení Šumava
 41. Projednání jmenovitých podpor ve veřejném zájmu kraje pro Jihočeskou hospodářskou komoru a Regionální agrární komoru Jihočeského kraje na rok 2011

 42. Majetkové dispozice
 43. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
 44. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí
 45. Záměr prodeje části pozemku v k. ú. České Budějovice 3
 46. Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Volyně městu Volyně
 47. Směna pozemků v k.ú. Planá u Českých Budějovic
 48. Výkup lesních pozemků v k.ú. Homole
 49. Majetkové vypořádání – přijetí skladu na řezivo
 50. Žádost o darování objektu a parcely v k.ú. Č. Budějovice 3
 51. Plán činnosti finančního výboru na I. pololetí 2011
 52. Záštity členů Rady Jihočeského kraje
 53. Různé, diskuze
 54. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku: 01.02.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2011