Výzva (archiv dokumentů)

Obec Kadov vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na bezdrátový rozhlas v obci Kadov

Bezdrátový rozhlas Kadov

 1. Zadavatel:
  Obec Kadov, Kadov 65, 388 01 Blatná, zastoupená starostkou Vladimírou Tomanovou Vyřizuje: Vladimíra Tomanová
 2. Vymezení plnění výběrového řízení:
  Předmětem poptávky je pořízení bezdrátového rozhlasu pro Obec Kadov s napojením na stávající drátový rozhlas v místních částech Pole, Vrbno, Lnářský Málkov a Mračov
 3. Doba plnění:
  srpen - říjen 2008
 4. Doručení nabídek:
  Zájemci o dodávku výše uvedeného doručí nabídku osobně nebo elektronickou poštou, na OÚ Kadov, Kadov 65, 388 01 Blatná, oukadov@tiscali.cz nejpozději dne 14. 7. 2008 do 12.00 hodin.
 5. Platební podmínky:
  Provedené práce budou placeny na základě fakturace do výše 90% ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělky zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
 6. Obsah nabídky:
  • základní údaje o uchazeči včetně doložení příslušných dokladů
  • výše nabídkové ceny vč. DPH
  • doba plnění zakázky, délka záruky za jakost a záruční podmínky, návrh smlouvy
 7. Způsob hodnocení nabídek:
  • nabídková cena váha 40 %
  • termín realizace váha 40 %
  • záruční lhůty a podmínky váha 20 %
 8. Další podmínky veřejné zakázky:
  Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Zadavatel má právo měnit rozsah díla.
  Nabídku podává uchazeč bezplatně.
  V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 9. Kontaktní osoba – Vladimíra Tomanová, tel. 724 181 049, 383 491 019
  Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.09.2008