Obec Kadov Usnesení č. 8 / 12

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 11. 12. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 6/2012
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti 1. 1. 2013
 • Zřízení dalších 2 pracovních míst na VPP
 • Změnu formy obdarování jubilantů v obci z poukazu na dárkový balíček v hodnotě 200,- Kč na peněžní dar ve výši 200,- Kč
 • „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012“ na projekt „“Úroky z úvěru – plynofikace obce“ ve výši 22 000,- Kč a další „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2012“ na projekt „Úroky z úvěru – výstavba bytů“ ve výši 21 000,- Kč mezi Obcí Kadov a Jihočeským krajem.
 • Uzavření partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci s Obcí Lnáře v rámci dotačního titulu č. 7 – POV 2013 v projektu Obce Lnáře „Zajištění provozu IC Lnáře“. Toto partnerství obnáší i finanční spoluúčast ve výši 500,- Kč.
 • Finanční příspěvek Oblastní charitě Strakonice, která zajišťuje pečovatelskou službu našim občanům, ve výši 5 000,- Kč na rok 2013.
 • Přebytkový rozpočet na rok 2013 s příjmy 4 315 768,- Kč a výdaji 3 961 869,- s tím, že přebytek v částce 353 899,- Kč bude použit na úhradu splátek úvěrů, stejně jako částka 332 861,- bude použita na úhradu splátek úvěrů z přebytků z minulých let.
 • Uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, zastoupenou Ing. Janem Vykoukem na pozemcích p.č. 1041, p.č. st. 27/2 a 1451/1 vše v k.ú. Kadov u Blatné. Těmito pozemky bude procházet nová větev kanalizace pro budovu bývalé školy na pozemku p.č. st. 26 v k.ú. Kadov u Blatné, obci Kadov.

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 20. 12. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000