Usnesení č. 2 / 12

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 8. 3. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Dodatek č. 5 ke smlouvě o úvěru reg. číslo 029001200042
  • Záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 140 v k.ú. Mračov, obci Kadov o přibližné výměře 91 m2
  • Předložené dodatky ke smlouvě s firmou RUMPOLD-P s.r.o. - Dodatek č. 15 ke smlouvě o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu pro Obec Kadov – stanovení ceny za odstraňování směsného KO, Dodatek č. 16 ke smlouvě o odstranění odpadů pro obec Kadov – stanovení cen za svoz a manipulaci, Dodatek č. 17 ke smlouvě o odstranění odpadů pro obec Kadov – stanovení podmínek pro zpětný odběr elektromateriálu a pověřilo starostku jejich podpisem
  • Finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní organizace Blatná ve výši 500,- Kč
  • Záměr prodeje 4 velkoobjemových kontejnerů na Mercedes
  • Organizaci Veřejné služby v obci a pověřuje starostku zajištěním všech potřebných kroků vedoucích k jejímu zajištění. Zároveň ji pověřuje i podpisem Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby.

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 16. 3. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 12.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000