Usnesení č. 28 / 11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 28. 7. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 4/11
 • Aktualizovaný plán společních zařízení pro k.ú. Vrbno, k.ú. Mračov a k.ú. Pole
 • Komunitní plán Svazku obcí Blatenska
 • Zahájit jednání o odkoupení 5,7 ha pozemků od pana Martínka a paní Hyttnerové v k.ú. Kadov
 • Záměr prodeje části pozemku p.č. 49/6 v k.ú. Kadov o přibližné výměře 100 m2
 • Zřízení veřejné služby v obci pro příjemce příspěvku na živobytí
 • Tvorbu nových stránek obce a změnu webmastra

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

Pověřuje:

 • Starostku a místostarostu jednáním ohledně majetkoprávních vztahů – prodej a nákup pozemků a tvorby webových stránek obce
 • Starostku zřízením veřejné služby

V Kadově dne 4. 8. 2011

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 04.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000