Usnesení č. 29 / 11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 1. 9. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 5/11
  • Přidělení 2 sociálních bytů v Kadově a výši nájemného
  • Bere na vědomí: Odprodej 2 betonových panelů
  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

Pověřuje:

  • Starostku a místostarostu jednáním ohledně majetkoprávních vztahů – prodej a nákup pozemků a tvorby webových stránek obce
  • Starostku obnovením veřejně prospěšných prací v rámci možností Úřadu práce

V Kadově dne 6. 9. 2011

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 06.09.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000