Usnesení č. 3 / 12

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 4. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Závěrečný účet obce Kadov za rok 2011 bez výhrad
 • Rozpočtové opatření č. 1/2012
 • Schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 140 v k.ú. Mračov, obci Kadov o přibližné výměře 91 m2
 • Směrnici č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce a 3 člennou výběrovou komisi + 3 náhradníky pro výběr dodavatelů
 • Finanční spoluúčast obce na pořádání dětského dne ve Vrbně ve výši 5 000,- Kč a pořízení dortu
 • Vybudování čističky odpadních vod s přepadem do kanalizace pro budovu bývalé školy v Kadově a pověřuje starostku přípravou projektu a hledáním cenově přijatelných řešení
 • Žádost obce Kadov o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Jihočeského kraje, ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.č. 27/1, 27/2, 34, 35 a 1027 v k.ú. Kadov a pozemek p.č. 1034/2 v k.ú. Vrbno. Dále schválilo žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č 1034/1 v k.ú. Vrbno, kudy prochází obecní kanalizace
 • Vyhlášení záměru na narovnání vlastnických vztahů mezi pozemky p.č. 1031, 1005/1 a p.č. st. 16 v k.ú. Kadov u Blatné. Jedná se o 74 m2
 • Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 530/21 (cca 220 m2) v k.ú. Vrbno, obci Kadov

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu
 • Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Kadov za rok 2011

V Kadově dne 27. 4. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000