Usnesení č. 30 / 11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 6. 10. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 6/11
 • Domovní řád pro dům Kadov č.p. 2
 • Prodej části pozemku p.č. 49/6 v k.ú. Kadov u Blatné v obci Kadov
 • Smlouvu o dílo s firmou Agroteam CZ s.r.o. na vypracování žádosti o dotaci na zateplení víceúčelové budovy Kadov č.p. 2 (bývalá škola)
 • Smlouvu č. 5010-080/003/2011-ST o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s firmou E.ON ČR
 • Pořízení nového územního plánu obce a podání žádosti o dotaci na pořízení
 • Pokračování veřejné sbírky na opravu varhan v Kadově

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 13. 10. 2011

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000