Usnesení č. 31 / 11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 3. 11. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 7/11
  • Finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Kadov na opravu střechy kostela sv. Václava v Kadově ve výši 20 000,- Kč
  • Členy inventarizační komise
  • Úhradu vlastního podílu jako investičního příspěvku pro Svazek obcí Blatenska na společný projekt členských obcí SOB „Vodní plochy a sakrální stavby na Blatensku” z grantu Jihočeského kraje - dotačního titulu č. 7 z Projektu obnovy venkova 2011.

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 8. 11. 2011

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000