Usnesení č. 32 / 11

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 13. 12. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 8/11
  • Uzavření partnerských smluv s obcemi Lnáře, Hajany a Myštice o spolupráci v rámci projektu „Společně na údržbu v obcích“ a podání žádosti o dotaci na tento projekt
  • Uzavření partnerské smlouvy s obcí Lnáře v rámci projektu „Oprava hřbitovní zdi ve Lnářích u kostela sv. Mikuláše“
  • Schválení přebytkového rozpočtu obce Kadov pro rok 2012
  • Pověření starostky a místostarosty provedením rozpočtových změn na konci roku 2011

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 16. 12. 2011

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000