Usnesení č. 4 / 12

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 31. 5. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 2/2012
 • OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
 • Závěrečný účet DSO RADINA za rok 2011
 • Směnu části pozemků p.č. 1031/1 a 1005/1 v k.ú. Kadov
 • Schválení prodeje části pozemku p.č. 530/21 (cca 220 m2) v k.ú. Vrbno
 • Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p.č. 140 a 183 v k.ú. Mračov, obci Kadov
 • Nákup lesního pozemku p.č. 182 v k.ú. Kadov u Blatné

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 8. 6. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r

Vyvěšeno na úřední desku: 08.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000