Usnesení č. 5 / 12

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 7. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 3/2012
 • Schválení půjčky a finančního daru pro SDH Kadov ve výši 180 000,- + 20 000,- Kč
 • Schválení prodeje plynovodních přípojek DSO RADINA
 • Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úvěru r.č. 029001200233 ze dne 15. 8. 2001
 • Schválení záměru směny pozemku p.č. 1 330 v k.ú. Vrbno
 • Vytvoření pracovního místa na VPP
 • Žádost na Pozemkový úřad o realizaci prioritních staveb vyplývajících z postupně dokončovaných komplexních pozemkových úprav všech katastrech Obce Kadov – Mračov – komunikace na Blatnou , Vrbno – protipovodňová hráz a komunikace na Pole, Pole – komunikace na Vrbno , Lnářský Málkov – komunikace na Čečelovice a Kadov - komunikace na Chanovice

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 25. 7. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 22.08.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000