Usnesení č. 6 / 12

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 6. 9. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 4/2012
  • Směnu pozemku p.č. 1330 v k.ú. Vrbno, zamokřená plocha, o výměře 3 241 m2 ve vlastnictví Obce Kadov za pozemky p.č. 147/1, ostatní komunikace o výměře 1 249 m2 a 147/2, ostatní plocha, o výměře 334 m2 (silnice do Lažánek) v k.ú. Mračov, obci Kadov v soukromém vlastnictví
  • Nákup kalendářů SOB na rok 2013 do každé trvale hlášené domácnosti v obci
  • Zřízení dalších 4 pracovních míst a zažádání o dotaci na úřad práce Vytvoření pracovního místa na VPP
  • Smlouvy o právu provést stavbu „Mračov – V.O.“ na pozemku p.č. KN 4 v k.ú Mračov

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 10. 9. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 08.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000