Výpis z Usnesení 2 / 13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 4. 4. 2013 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 2/2013
 • Právo OZ rozhodovat o pravidlech výběru a o samotném výběru pronajímatelů obecních pozemků v k.ú. Pole a k.ú. Vrbno určených k zemědělskému podnikání. Způsob hlasování bude veřejný.
 • Obecní pozemky v k.ú. Pole a k.ú. Vrbno budou pronajaty všem 3 žadatelům
 • Cenu za pronájem obecních pozemků určených k zemědělskému podnikání ve výši 2 000,- Kč/ha/1 rok.
 • Rozdělení pronajímaných obecních pozemků k zemědělskému podnikání takto: Jitka Slavíčková, Pole 23 – 2 díly – 1,48 ha, Pavel Stejskal, Kadov 60 – 4 díly – 2,7 ha, VOD Kadov, Kadov 65 – 23 dílů – 15,3 ha
 • Dobu pronájmu obecních pozemků určených k zemědělskému podnikání na 10 let.
 • Pověření starostky přípravou a podepsáním nájemních smluv s pronajímateli dle výše schválených bodů.
 • Záměr nakládání s obecním majetkem – prodeje těchto pozemků: pozemek p.č. 1714, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 986 m2 v k.ú. Pole; p.č. 1045, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Vrbno; část pozemku p.č. 1182, ostatní plocha, jiná plocha, o přibližné výměře 561 m2 v k.ú. Vrbno; část pozemku p.č. 530/21, trvalý travní porost, ZPF, o přibližné výměře 500 m2 v k.ú. Vrbno a část pozemku p.č. 1269, trvalý travní porost, ZPF v k.ú. Vrbno. Tento záměr obce bude zveřejněn na 15 dní na úřední desce obce elektronické i fyzické.
 • Finanční příspěvek ve výši 20 000,- Kč pro Římskokatolickou farnost Kadov u Blatné na spolufinancování opravy kostela sv. Václava v Kadově (oprava střechy a fasády věže kostela).

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 9. 4. 2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 16.04.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000