Výpis z Usnesení 3 / 13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 5. 2013 od 20,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 3/2013
  • Pověřuje starostku a místostarostu jednáním v případě vyhlášení prodeje státních dluhopisů a nákupem těchto dluhopisů v hodnotě do 3 milionů Kč. Zároveň pověřilo starostku podpisem všech potřebných smluv a dokladů.
  • Prodej těchto pozemků: pozemek p.č. 1714, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 986 m2 v k.ú. Pole; p.č. 1045, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 22 m2 v k.ú. Vrbno; část pozemku p.č. 1182, ostatní plocha, jiná plocha, o přibližné výměře 561 m2 v k.ú. Vrbno; část pozemku p.č. 530/21, trvalý travní porost, ZPF, o přibližné výměře 500 m2 v k.ú. Vrbno Cenu za pronájem obecních pozemků určených k zemědělskému podnikání ve výši 2 000,- Kč/ha/1 rok.

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 10.5.2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000