Výpis z Usnesení 4 / 13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 13. 6. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 4/2013
 • závěrečný účet obce za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření obce k 31. 12. 2012, zároveň bere na vědomí bez námitek zprávu z přezkumu hospodaření obce za rok 2012 – tato byla bez závad
 • Smlouvu 1040004162/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro pozemky p.č. 520/2, 1312, 1314 a 1316 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vrbno pro obec Kadov, mezi obcí Kadov a firmou E.ON Distribuce, a.s., z důvodu stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Vrbno, HB – stavební úpravy odbočky vVN 1.700 m“ (po realizaci za úplatu 13 000,- Kč bez DPH)
 • Smlouvu 1040004183/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro pozemky p.č. 514/17, 1031/3, 514/1 a 1356 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Vrbno pro obec Kadov, mezi obcí Kadov a firmou E.ON Distribuce, a.s., z důvodu stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Vrbno, HB – stavební úpravy olejových kabelů NN, výměna“ (po realizaci za úplatu 4 000,- Kč bez DPH)
 • Smlouvu 1030014096/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro pozemky p. č. 1408/1, 1940 zapsané na LV č. 1 v k.ú. Pole pro obec Kadov, , mezi obcí Kadov a firmou E.ON Distribuce, a.s., z důvodu stavby sítě technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu, s názvem „Pole – Slavíček, kNN, p.č. 1933“ (po realizaci za úplatu 3 500,- Kč )
 • výběr firmy Služby a mechanizace – Radek Šimsa – 225 245,- Kč bez DPH pro realizaci opravy požární nádrže Sázka ve Lnářském Málkově. OZ pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na tuto akci v cenové výši uvedené v nabídce
 • ZNAKON a.s. – 404 790,79 Kč bez DPH pro realizaci penetračního nátěru na místní komunikaci Lnářský Málkov – Čečelovice a zároveň pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo na tuto akci v cenové výši uvedené v nabídce.
 •  podání žádosti na Pozemkový úřad na realizaci projektu suchého poldru ve Vrbně a zároveň obec sama nechá zpracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení
 • finanční dar ve výši 100 000,- jihočeské obci Putim poškozené ničivými povodněmi
 • závěrečný účet DSO RADINA za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření DSO k 31. 12. 2012, zároveň bere na vědomí bez námitek zprávu z přezkumu hospodaření DSO za rok 2012 – tato byla bez závad.
 • doplacení menšího municipálního úvěru obce Kadov č. 029001200233 evidovaného pod číslem 4134801557/0100 Komerční bance a.s. Praha ve výši 172 950,- Kč

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 10.5.2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 17.06.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000