Výpis z Usnesení 6 / 13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 5. 9. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 5/2013
  • II. Souhlasí s předloženým návrhem Změny č.4 územního plánu obce Kadov a vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon), s § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Změnu č.4 územního plánu obce Kadov s jejím odůvodněním, jako opatření obecné povahy, po předchozím ověření jeho souladu se stanovisky DO, stanoviskem KÚ, politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem
  • záměr prodeje části pozemku p.č 1031 v k.ú. Kadov u Blatné (maximálně 16 m2)

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 09.09.2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 09.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000