Výpis z Usnesení č. 1/13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 3. 2013 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

 • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Rozpočtové opatření č. 1/2013
 • Účetní uzávěrku Obce Kadov za rok 2012.
 • Zřízení dalších 2 pracovních míst na VPP
 • Záměr nakládání s obecními pozemky – pronájmu pozemků v k.ú. Pole a k.ú. Vrbno po KPÚ
 • Výpověď smlouvy firmě BMI SYSTÉM CZECH, a.s. se sídlem Daliborova 862/26, Ostrava – Mariánské Hory na údržbu, podporu a rozvoj aplikačních programových produktů – udržovací smlouva k systému CLIX – registr oznámení.
 • Novou SMLOUVU  O  VÝPŮJČCE  mezi Obcí Kadov a firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, IČ 25134701, DIČ CZ 25134701 na výpůjčku sběrných nádob na separovaný odpad – 1 ks sklo barevné, 1 ks papír, 3 ks plast a pověřuje starostku jednáním o případném doplnění  či výměně nádob anebo zvětšení otvorů u nádob na plasty a papír.
 • Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Kadov a firmou E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na zatížení nemovitosti obce pozemek p.č. 122/8 a 140/1 v k.ú. Mračov, obci Kadov po realizované stavbě „Mračov – stavební úpravy vedení NN – umístění zemního vedení kabelu NN, kabelové skříně a uzemnění.. Toto věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 10 000,- Kč.
 • uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu pro Obec Kadov pro rok 2013, Dodatek č. 19 ke smlouvě o odstranění odpadů pro obec Kadov pro rok 2013 mezi Obcí Kadov a firmou RUMPOLD-P, s.r.o., Úslavská 27, Plzeň IČ 61778516; DIČ 61778516 a Dodatek č. 20 ke smlouvě o odstranění odpadů pro obec Kadov (tento nahrazuje dodatek č. 17 ze dne 22. 1. 2012) mezi Obcí Kadov a firmou RUMPOLD-P, s.r.o., Úslavská 27, Plzeň IČ 61778516; DIČ 61778516.
 • Udělení souhlasu s užitím znaku obce Kadov pro vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí ČR firmě AKTIV  OPAVA s.r.o.Slezská 110/24, Opava, zastoupená Ing. Pavlem Franekem, IČ 25846761.

Bere na vědomí:

 • Kontrolu usnesení z minulého jednání
 • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 15. 3. 2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 15.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000