Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.

OZ tímto

Určuje:

 • Zapisovatelku Ing. Renátu Prokopiusovou
 • Ověřovatele zápisu Igora Pavla a Ludmilu Tesařovou
 • Členy návrhové komise Ludmilu Tesařovou, Františka Červeného a Igora Pavla

Schvaluje:

 • Program zasedání
 • Zvolení jednoho místostarosty
 • Ve funkci starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
 • Veřejnou volbu starosty a místostarosty

Zřizuje:

 • Finanční a kontrolní výbor, každý výbor bude pětičlenný

Volí:

 • V souladu s § 84, odst. 2, písmena p) Zákona o obcích (Obecních zřízení) starostkou obce Vladimíru Tomanovou
 • Volí v souladu s § 84, odst. 2, písmena p) Zákona o obcích (Obecních zřízení) místostarostou obce Bc. Karla Dobřemysla
 • Předsedou finančního výboru Ludmilu Tesařovou
 • Členy finančního výboru Václava Vaněčka, Janu Dubanovou, Igora Pavla a Františka Červeného

Stanoví:
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce

 • neuvolněný místostarosta 4 700,- Kč
 • člen zastupitelstva a zároveň předseda nebo člen výboru 750,- Kč
 • člen zastupitelstva 460 Kč
 • Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000